Heta Arbeten

Målgrupp och syfte

Kursen vänder sig till försäkringstagare, fastighets- och lokalansvariga samt entreprenörer som utför "heta arbeten".

Med heta arbeten avses enligt försäkringsbolagens krav svetsning, skärande bearbetning, lödning, torkning, uppvärmning, arbeten med rondell samt övriga arbeten som kan förorsaka uppvärmning eller gnistbildning.

Kursen består av en teoretisk del med sex lektioner samt en praktisk demonstration av brandredskap och släckövning.

Kursen är utformad enligt Brandskyddsföreningen i Sveriges föreskrifter.
Certifikat utfärdas efter genomförd kurs och godkännande av Brandskyddsföreningen.

Utbildningsmål

Efter avslutad utbildning skall kursdeltagarna ha kunskap om:

 • Säkerhetsreglerna för "Heta arbeten"
 • Brandteori och orsakerna till brands uppkomst och spridning
 • Den egna arbetsmiljön - riskmiljöer
 • Brand- och skadeförebyggande åtgärder
 • Lagar och föreskrifter
 • Ansvarsfrågor i samband med heta arbeten, försäkringsvillkor och entreprenadavtal
 • Den egna utrustningen och hur den används samt olika typer av släckanordningar, larm och utrymningsvägar

Kursdeltagarna skall också uppnå färdighet i:

 • att bedöma risker för person och egendomsskador
 • att förebygga och begränsa riskerna av brand på arbetsplatsen
 • att alltid kontrollera att brandskyddsansvarig utfärdat svetstillstånd innan arbetet börjat
 • att kunna handha befintligt släckmateriel för att snabbt kunna släcka en begynnande brand
 • att säkerhetsregler finns och att de följs
 • att instruera utsedd brandvakt så att efterbevakningen sker på korrekt och säkert sätt

 

Vi utför fler saker utöver sanering och brandskydd.

Fogning

Vi är specialister på att foga t ex i ytterväggar på nya hus. Och om huset är äldre tar vi givetvis bort den gamla fogen först.

Golvslipning

Vi slipar allt utom trägolv för att du skall få ett så bra resultat som möjligt, oavsett om det är nytt eller gammalt.

Det är är vår personal som vi är mycket stolta över att arbeta tillsammans med.

 

Om vi söker personal så finns det här.

För närvarande söker vi inte efter personal.

 

Företaget startades 1994 av min bror Conny Johansson. 2002 blev jag Mikael Lilja anställd för att 2004 köpa in mig på 50% då skedde också namnbyte på företaget till Brand & Säkerhetstjänst i Uddevalla AB där CeJi Sanering ingår som ett verksamhetsbolag.

I december 2007 blev jag ensam ägare och jag anställde min fru Annika på kontoret, sedan 2010 är hon delägare.

I verksamheten bedrivs sedan start saneringar, brandfogning, mjukfogning samt golvslipning. 2004 tillkom även förebyggande brandskydd som verksamhet, både mot företag och privatpersoner vilket innebär årskontroll av släckare, försäljning samt utbildning.

Vi är 10-13 personer anställda i företaget, exklusive oss själva

Ägarna beskuren

Mycket välkomna till oss Annika och Mikael Lilja

---------------------------------------------

Brand & Säkerhetstjänst är ett dotterbolag till Kvarnkasen Konsult AB som äger fastigheten där vårt lager och kontor finns.